Holmberg Dazzles, Milkmen Rally, Monarchs Crush Goldeyes